REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY TRANSPORTOWEJ

§ 1. Przepisy ogólne

1.1 Pasażerowie oraz kierujący busami zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
1.2 Korzystanie z usług Firmy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
1.3 Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Przewoźnik – firma RafTravel Rafał Świętoniowski wykonująca przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie międzynarodowego przewozu osób do Niemiec i Holandii,

b) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu,

c) Bagaż – rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu.

1.4 Dokonanie zamówienia na przejazd u Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu, oraz akceptację niniejszego regulaminu.
1.5 Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej firmy RafTravel i wchodzą w życie po upływie określonego w nich terminu.
1.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium [Kraju, w którym działa Firma].
1.7 Regulamin jest dostępny dla klientów na stronie internetowej Firmy RafTravel oraz w siedzibie Firmy.

§ 2. Pasażer
2.1 Pasażer powinien zająć miejsce w busie wskazane przez kierowcę.
2.2 Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tzn. musi posiadać ważne dokumenty wyjazdowe takie jak paszport, dowód osobisty, wizę jeżeli jest wymagana oraz inne dokumenty uprawniające do odbycia podróży. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak powyższych dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnych dokumentów podróży. Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów za przejazd ani żadna inna rekompensata.
2.3 Pasażer musi stosować się do zaleceń wydawanych przez kierowcę.
2.4 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
2.5 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty w wysokości 200 zł za czyszczenie pojazdu.
2.6 Pasażer jest zobowiązany do korzystania pasów bezpieczeństwa podczas podróży.
2.7 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od  Następstw  Nieszczęśliwych  Wypadków (NNW)  Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w busie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

§ 3. Przewoźnik
3.1 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie Pasażera, w przypadku, gdy Pasażer:

a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających

c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów.

3.2 W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
3.3 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi np. kontrole celne, kontrole policyjne lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika np.; warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych.
3.4 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.
3.5 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do przesiadki podczas awarii pojazdu.
3.6 Przewoźnik podejmuje wszelkie możliwe środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo
i komfort klientów podczas korzystania z usług. Niemniej jednak firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z okoliczności niezależnych od Firmy.

§ 4. Opłaty za przejazd.
4.1 Klienci mogą dokonywać rezerwacji usług Firmy zgodnie z dostępnymi terminami i zasadami.
4.2 Pasażer jest zobowiązany do zapłaty za przejazd, zaraz przy wejściu do busa.
4.3 Pasażer może zapłacić przelewem za przejazd, przy wsiadaniu do busa należy okazać dowód wpłaty.
4.4 W przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd busa, lub też odwołaniem zarezerwowanego miejsca 24h przed odjazdem, przewoźnik ma prawo do potrącenia lOO% wartości przejazdu.

§ 5. Bagaże.
5.1 Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu: 1 sztuki podstawowego (torba podróżna, plecak, walizka) o łącznej wadze nie przekraczającej 30 kg, oraz bagaż podstawowy nie przekraczający 5 kg.
5.2 Przedmioty pozostawione w busie, zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną
i odpowiedzialnością Przewoźnika, są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni.
5.3 Bagaż podstawowy musi być takich wymiarów, aby nie utrudniał swobody podróży pozostałym Pasażerom.
5.4 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego.
5.5 Zabrania się przewozu rzeczy, których transport jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu niebezpiecznego.
5.6 Zabrania się przewozu zwierząt, które mogą być niebezpieczne, dla innych pasażerów oraz mogą utrudniać podróż dla innych pasażerom.

§ 6. Reklamacje.
6.1 Wszelkie reklamacje należy składać w siedzibie firmy, lub kierować bezpośrednio listem poleconym na adres naszej firmy. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć dowód zapłaty lub jego kserokopię. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika.

§ 7. RODO.
7.1 Pasażer zamawiający przejazd u Przewoźnika akceptuje przepisy RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.)

UWAGA!

W przypadku nie stosowania się do regulaminu pasażer może skończyć jazdę, oraz może zostać nałożona kara w wysokości 2oozł.